top of page

דו"חות שנתיים ומאזנים

הדו"ח השנתי משקף את כל ההכנסות לאורך כל השנה. הכנסות מעסק, ממשכורת, מכירות נדל"ן, ירושה, השקעות ותשואות בשוק ההון ומכל מקור אחר וכולל את הכנסות שני בני הזוג (במידה ונשואים).

כמו כן, הדו"ח השנתי כולל זיכויים והטבות מס כמו מניכויי מס במקור, הטבות מס בגין ביטוחי משכנתה, טופס 867 מהבנקים, הפקדות לביטוחים, קופות גמל ועוד.

 

אנחנו כאן כדי לעזור לך למלא את הדו"ח השנתי בצורה נכונה, לבקש את כל הזיכויים, הניכויים והטבות המס המגיעות לך על פי חוק כדי שתחסוך כסף בתשלומי המס וכדי למנוע הסתבכות עם החוק.

דוחות שנתיים לרשויות המס

מדוע כדאי להגיש את הדו״ח התקופתי בזמן?

 

חשוב מאוד להגיש את הדו״ח התקופתי בזמן.

לידיעתך, איחור בהגשת הדו״ח יגרור נקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

  • הטלת קנס פיגורים.

  • הטלת קנס חוב.

  • הוספת הפרשי הצמדה וריבית.

  • הטלת קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).

  • קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים תיתכן אף הגשת כתב אישום, נוסף על נקיטת אמצעים אחרים. גילוי מקרה של דיווח כוזב יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.


היכן מגישים את הדו״ח התקופתי?
דו״ח לתשלום, דו״ח אפס ודו״ח להחזר עד ״הסכום הקובע״ - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר, או באחד מהבנקים המסחריים, או על-ידי מייצג המקושר לשע״מ, או באינטרנט, לאחר קבלת סיסמה במשרד מע״מ אזורי או במוקד שירות לקוחות.

הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס ולמנהלים 

 

הכנה והגשת דוחות שנתיים מעודכנים לרשויות המס תוך שאיפה להפחתת תשלומי המיסים ודיווח מקצועי ומקיף על מצב הרווחים או ההפסדים בעסק, השרות מיועד לעוסק פטור, עוסק מורשה ולחברות.

 

דו"ח רווח והפסד לדיווח תקופתי לרשויות המס או דוח על המצב הכספי בחברה בנקודת זמן מסוימת למנהלים.

 

דו"ח רווח והפסד הינו דו"ח סופי חשוב מאוד אשר מטרתו להראות האם כתוצאה מפעילות עסקית במהלך תקופה מסוימת נוצר רווח או הפסד ומה גודלו.

דו"ח רווח והפסד מציג תמונה ברורה הממחישה באילו סעיפים נעשו ההוצאות, ובאלו מהם נעשו ההכנסות, מקטין אי וודאות בקשר לרווחיות בעתיד, טיב ההנהלה והעובדים, והוא חיוני לקבלת ההחלטות בעסק.

דוח רווח והפסד שנתי כולל: מכירות, עלות המכירות, שכר העבודה, פחת, רווח גולמי, הוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה, הוצאות כלליות, רווח תפעולי, הוצאות מימון, הכנסות אחרות, רווח לפני מס, הוצאות מס, רווח נקי, מלאי פתיחה, מלאי סגירה ועוד.

עלויות הקמה, רכישת ריהוט, רכישת מלאי, שכירות, דואר, טלפון, הנהלת חשבונות, ארנונה מים, חשמל, לקיחת הלוואות, הוצאות ריבית, מכירות, עלות המכירות, פרסום, אנשי שיווק, עמלות לסוכנים, אחסון הובלת הסחורה, מקדמות, שכר ייצור, שכר שיווק ומכירה, שכר הנהלה, חובות.

אנחנו כאן כדי לעזור אל תהסס לפנות אלינו בכל שאלה.

ההודעה נשלחה בהצלחה

הנהלת חשבונות משודרגת לעסקים

הנהלת חשבונות משודרגת

עושים סוף לחשבוניות חסרות, להפסדים סמויים ועמלות מיותרות בבנק!

הצטרף לעשרות בעלי עסקים שהגיעו אלינו לפגישת היכרות חינם!

לפני פתיחת עסק חדש או שידרוג ושינוי רישום עסק קיים. 

צריך לרוץ לרשויות המס?

אנחנו נרוץ במקומך!

מתנה לעסק חדש: פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

רו"ח איתי ארזי ייעוץ חינם

פוחדים מבקורת מס הכנסה? 

כדאי להקדים תרופה למכה!

תנו לנו שעה אצלכם בעסק, בה תוכלו ללמוד איך להמנע מקנסות ועקולים, איך לנהל את ספרי העסק לפי הענף אליו אתם משוייכים ושמס הכנסה יגיעו לבקורת מתי שהם רוצים! 

bottom of page