top of page

משרד רו"ח א. ארזי ברמת גן ונתניה מציע:

  1. בדיקה לפני הקמת חברה בע"מ או מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ תוך למידה והבנה של השוק בו אתם עובדים.

  2. בדיקת השיקולים להקטנת הסיכונים.

  3. ניתוח שיקולי מיסוי.

  4. תהליך פתיחת החברה, מילוי טפסים, פתיחת תיק והגשה ברשויות המס, בין אם אתם שותפים, חברה משפחתית או חברה ציבורית- ללא תשלום נוסף.

  5. הנהלת חשבונות שוטפת, ייחודית ומשופרת! הסוף לאיחור בתשלומים, חשבוניות חסרות ולקבלת נתונים באיחור.

  6. משכורות לעובדים.

  7. החזרי מס.

  8. שליטה מלאה במצב המזומנים, חשבונות הבנק, כרטיסי אשראי, נכסים, השקעות, חובות ומיסים.

  9. דוחות רווח והפסד, מאזנים ודוחות אישיים לבעלי שליטה.

  10. וותק, גודל, ביסוס ואת כל הקריטריונים ונקודות הפתיחה שאתם צריכים לגיוס כסף ומשקיעים.

הקמת חברה בע"מ

חולם על חברה רווחית לאורך זמן?

רוצה לצרף עוד שותף או משקיע?

שוקל לקחת הלוואה? 

חברה בע"מ חייבת להיות מיוצגת ע"י רואה חשבון, פתיחת התיק צריכה להיות בטיפולו ויש הכרח חוקי לקיים ולנהל מערך מידע שכולל הפקת דוחות כספיים.

כל חברה בע"מ חייבת להירשם אצל רשם החברות בסיוע עורך דין, לאחר הרישום מקבלת החברה מספר חברה המורכב מ-9 ספרות.

 

חברה: התאגיד הקרוי חברה מייצג את רעיון האישיות המשפטית העצמאית, הנושאת בזכויות ובחובות משלה, לחברה אישיות משפטית משלה, ומנהליה ובעלי מניותיה אינם אחראים באופן אישי לחובותיה, ככל זה תקף מאז 1892 ועד היום.

חברה מוגבלת במניות - היא חברה שיש לה הון מניות, וחבות חבריה מוגבלת לסכום שכל אחד מהם עדיין לא שילם בעד המניות שהחברה הנפיקה ומסרה לו.

חברה מוגבלת בערבות — היא חברה שבה חבותו של כל חבר מוגבלת לסכום שהתחייב להשתתף בו בתשלום לנכסי החברה בעת פירוקה.

על היזם חלות חובות אמון כלפי החברה, עליו לנהוג בתום לב, אסור לו לצבור רווחים סמויים בעסקותיו עבורה, ועליו לגלות לחברה את כל הפרטים הנוגעים ליזמות.

יזם הרוכש נכס עבור החברה, ומקבל אגב כך עמלה נסתרת, או יזם המוכר לחברה נכס פרטי שלו במחיר גבוה מערכו האמיתי, מפר את חובות האמון שלו כלפי החברה, ועלול להיתבע על כך לדין.

בחירת שם לחברה: כל חברה חייבת לבחור שם, לדאוג לרישומו, וכן להקפיד כי הוא יופיע בצורה בולטת במשרדיה, בחותמת החברה וכן במסמכים שהיא מוציאה. הפרה של חובות אלה עלולה לגרום להטלת סנקציה עונשית על המפר עצמו, וגם על החברה.

רשם החברות רשאי לפסול שם של חברה מטעמים אלה: מניעת פגיעה ברגשות הציבור, מניעת הטעיית הציבור (בשל בחירת שם הכולל ביטויים כגון: ממלכתי, ממשלתי, עירוני וכולי) וכן מניעת תחרות בלתי הוגנת בין החברה לבין עסקים אחרים (בשל בחירת שם זהה או דומה לשמה של חברה אחרת).

איך מחפשים שם? קודם מחפשים באופן חופשי במנועי החיפוש, גם בעברית גם באנגלית גם עם טעויות נפוצות, כדי לבדוק באופן ראשוני אם השם רשום אפשר להיכנס לאתר רשם הפטנטים רשם סימני המסחר 

כדי לבצע בדיקה יסודית ומעמיקה יש לגשת למשרדי רשם הפטנטים.

מוקד מידע מישרדי 076-53008800

סימן מסחר ויקיפדיה

החוק מצווה כי שמה של חברה מוגבלת יכלול בסופו את הציון "בע"מ" בערבון מוגבל, כדי להזהיר את הציבור כי חברי אותה חברה נהנים מיתרון הגבלת האחריות.

משרות החברה: כל חברה חייבת לקבוע בתזכיר את מטרותיה, ומטרות אלה צריכות להיות חוקיות. לחברה אסור לחרוג ממטרותיה, ולפיכך נוהגים מנסחי התזכיר לנסח סעיפי מטרות רבים ורחבים ככל האפשר.

תקנון החברה: מסדיר את פרטי פעילותה היומיומית: זכויות וחובות בעלי המניות, מינוי מנהלים, סמכויותיהם וכיוצ"ב. תקנון חברה פרטית חייב לכלול מספר הוראות: הגבלת עבירות מניות החברה, איסור פניה לציבור לרכוש את מניותיה, והגבלת מספר חבריה ל־50.

בעלי תפקידים בחברה: הואיל והחברה הינה אישיות משפטית ערטילאית, אין היא מסוגלת לפעול אלא באמצעות בני אדם. שתי הפונקציות העיקריות באמצעותן פועלת החברה המם: האסיפה הכללית של בעלי המניות, והדירקטוריון (או חבר המנהלים) של החברה.

האסיפה הכללית: משולה ל"כנסת" או לרשות המחוקקת. מעמדה, תפקידה וסמכויותיה קבועים בפקודת החברות. מתפקידה להתוות את מדיניות החברה, ורק היא מוסמכת לשנות את מסמכי היסוד של החברה, את מיבנה החברה, ההון שלה וכיוצא באלה. האסיפה הכללית בוחרת ומפטרת את הדירקטוריון של החברה.

הדירקטוריון: משול ל"ממשלה" או לרשות המבצעת, האמורה להוציא לפועל את רצונה של האסיפה הכללית. בפועל מתקשה הדירקטוריון להתכנס ולקבל החלטות ניהוליות שוטפות של החברה, ולפיכך הוא ממנה בעלי תפקידים מקצועיים לניהול החברה כגון מנכ״ל, מנהלים, מזכיר ומסתפק בפיקוח עליהם.

מנכ"ל: החברה רשאית למנות לעצמה מנכ"ל רק אם קיימת הוראה מפורשת לעניין זה בתקנונה. מנכ"ל שהוא חבר בדירקטוריון פועל בשני כובעים: האחד - כדירקטור, והשני - כעובד בחברה, ולפיכך זכאי למשכורת ולהטבות שונות.

מזכיר החברה: מזכיר החברה הינו פקיד בכיר בה, ותפקידיו בדרך כלל - ניהול ואירגון שוטפים. פקודת החברות מטילה אחריות פלילית ואזרחית על מזכיר המפר את חובותיו כגון אי ניהול פנקס חברים כדין, אי עריכת דו"ח שנתי והגשתו לרשם החברות וכיוצ"ב.

פירוק חברה: פירוק חינו הליך שמטרתו לכנס את נכסי החברה, לשחרר אותם מהתחייבויות שונות, לממשם ולחלק את תמורתם בין נושי החברה, בהתאם לסדרי הקדימויות הקבועים.

 

כדי לראות דוחות כספיים של חברות ציבוריות אפשר ללכת למערכת אינטרנטית להודעות הבורסה:

מאיה רשות לניירות ערך

מגנא רשות ניירות ערך

הקמת חברה רואה חשבון איתי ארזי

אנחנו כאן כדי לעזור אל תהסס לפנות אלינו בכל שאלה.

ההודעה נשלחה בהצלחה

הנהלת חשבונות משודרגת לעסקים

הנהלת חשבונות משודרגת

עושים סוף לחשבוניות חסרות, להפסדים סמויים ועמלות מיותרות בבנק!

הצטרף לעשרות בעלי עסקים שהגיעו אלינו לפגישת היכרות חינם!

לפני פתיחת עסק חדש או שידרוג ושינוי רישום עסק קיים. 

צריך לרוץ לרשויות המס?

אנחנו נרוץ במקומך!

מתנה לעסק חדש: פתיחת תיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

רו"ח איתי ארזי ייעוץ חינם

פוחדים מבקורת מס הכנסה? 

כדאי להקדים תרופה למכה!

תנו לנו שעה אצלכם בעסק, בה תוכלו ללמוד איך להמנע מקנסות ועקולים, איך לנהל את ספרי העסק לפי הענף אליו אתם משוייכים ושמס הכנסה יגיעו לבקורת מתי שהם רוצים! 

bottom of page